cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Symantec NetBackup ve Tekilleştirme

bhdrkzltn
Level 4

Tekilleştirme çözümleri sunan üreticiler kendi içinde karmaşık olan tekilleştirme algoritmaları kullanırlar. Bu algoritmaları genel olarak iki sınıfta değerlendirebiliriz: Sabit Blok (Fixed Block) ve Değişken Blok (Variable Block). Bununla birlikte Single Instance Storage (SIS) tekniği de tekilleştirmenin bir başka biçimi olarak ele alınabilir. SIS, dosya seviyesinde uygulanabilen bir teknik olup göreceli olarak daha az karmaşıktır.

Değişken blok temelli tekilleştirme ile elde edilen ilk tekilleştirme oranları sabit blok kullanıldığı duruma göre ufak farklar gösterebilmektedir. Bu ufak farkları oluşturabilmenin karşılığında daha fazla CPU gücüne gereksinim vardır çünkü tekilleştirilecek blok sınırlarını belirlemek için tekilleştirilecek içerik (dosya) her yedekleme sürecinde başından sonuna kadar taranacaktır.

Yedeklenen uygulamanın veri yapısından haberdar olarak gerçekleştirilebilecek bir tekilleştirme metodu blok büyüklüklerinin kontrol edilmesini ve sistem kaynakların daha efektif kullanılmasını sağlamaktadır.

Symantec, 2006 yılında, tekilleştirme teknolojisini ilk duyurduğu PureDisk ürününde sabit blok temelli tekilleştirme metodunu kullanıyordu. Aradan geçen zamanda tekilleştirme teknolojisinin NetBackup'la entegre edilmesi (NetBackup 6.5 - Ağustos 2007), donanım üreticilerin yaptığı "aynı blokları bulmak için gelen verinin yapısına bakmadan parçalara bölmek" metodundan daha akıllı bir yaklaşım kullanımını ortaya çıkartmıştır.

Akıllı olarak nitelendirdiğimiz bu yaklaşım temel olarak yedeklenen uygulama veri tipini tanıyabilmektir. NetBackup bir veri için yedekleme başlattığında, ne çeşit bir verinin (VMDK, VHD, Oracle, NDMP vs.) yedekleneceği anlaşılabilmektedir. Bunu takiben belli bir blok büyüklüğü ilgili yedekleme işine atanır. Başka bir anlatımla, yedeklenen veri tipi baz alınarak tekilleştirmede kullanılacak blok büyüklüğü en yüksek verimlilik için değiştirilir.

Bu yaklaşım yüksek sıkıştırma oranları elde edilmesini de sağlar çünkü içerik, blok büyüklüğü değiştikçe farklı oranlarda sıkıştırılır. Blok sınırlarının belirlenmesi için CPU kaynağı harcanmama ihtiyacının ortadan kalkması da performans ve kaynak kullanımı dengesi sağlamaktadır.

Özetle, Symantec geleneksel sabit blok ya da değişken blok metodlarını veri tekilleştirmede kullanmamaktadır. Tekilleştirmeyi akıllı biçimde, yedeklenecek içeriğin ne olduğunu anlamak ve yedeklenecek verinin tipine göre tekilleştirme blok büyüklüğünü değiştirmek yoluyla gerçekleştirir. Bu yaklaşım yüksek kaynak kullanımı gerektirmeksizin veriyi efektif biçimde tekilleştirir.

 

Bahadir Kiziltan